بخارشوي
آموزش انگلیسی از طریق اخبار درس 20

آموزش انگلیسی از طریق اخبار درس 20

فیلم خبر را از سایت دوست انگلیسی http://engpartner.com مشاهده کنید.
لغات مهم این بخش از خبر:

ban smoking: ممنوع کردن کشیدن سیگار
partial : ناتمام، جزئی
restrictions : محدودیت ها
evidence : نشانه، شاهد، مدرک، گواه
tobacco : تنباکو
heart disease : بیماری قلبی
admission : ورودی
heart attacks : حمله قلبی
secondhand smoke : دود دست دوم
harmful effects : ثرات مضرا
long term : طولانی مدت
nonsmokers : غیر سیگاری ها
raises : بالا بردن، افزایش دادن

متن خبر را در زیر مشاهده می کنید.

Morethan twenty of the fifty American states ban smoking in public places. Many other states have partial bans. And many local governments have their own restrictions.
A new study has found the strongest evidence yet that smoke-free laws can reduce a major effect of tobacco — heart disease.
The study took place in Pueblo, Colorado. In July of two thousand three that city banned smoking in public places and workplaces.
In the year and a half before the ban, hospitals had three hundred ninety-nine admissions for heart attacks. In a similar period starting eighteen months after the ban, the number was two hundred thirty-seven. That was a decrease of forty-one percent.
The study found that heart attack admissions have continued to fall.
The Centers for Disease Control and Prevention published a report on thefindings. C.D.C. official Janet Collins says breathing secondhand smokehas immediate harmful effects on a person’s heart-and-lung system. Overthe long term, secondhand smoke also raises the risk of disease in nonsmokers. Each year in the United States, secondhand smoke kills an estimated forty-six thousand nonsmokers from heart attacks.


آموزش انگلیسی از طریق اخبار بخش دیگری از آموزش های سایت دوست انگلیسی است که درآن سعی شده تا تعداد زیادی از لغت های جدید انگلیسی مربوط به یک خبر، در بریده ای از یک خبر آموزش داده شوند.
از مزایای این نوع از آموزش (آموزش لغات انگلیسی از طریق اخبار) می توان به چند مورد اشاره کرد.
1- تلفظ تمام لغات را به طور صحیح می شنوید. متن خبر از بخش های خبری معتبر آمریکایی و انگلیسی انتخاب شده است وفردی که اخبار را می گوید، انگلیسی زبان است، بنابراین کلمات به شکل کاملادرست ادا می شوند.
2- متن به همراه صدا در فیلم گنجانده شده است. در این نوع آموزش لغات انگلیسی از طریق اخبار، در فیلم، متن به همراه صدا گنجانده شده است. بنابراین وقتی که صدای گوینده را می شنوید، متن خبر را نیز می توانید بخوانید و از این طریق تلفظ صحیح کلمات جدید را فرا بگیرید.
3- لغات مهم با رنگ دیگری نسبت به کل متن خبر متمایز شده اند. در فیلمی که مشاهده می کنید، لغات جدید و مهم برای شمابا رنگ دیگری مشخص شده اند. بنابراین با تاکید بر این لغات و شنیدن چند باره خبر شما می توانید لغات انگلیسی جدید را در متن آموزش ببینید و خیلی سریعتر آنها را حفظ کنید.
4- همچنین این نکته نیز حائز اهمیت است که، هر تکه فیلم کمتر از یک دقیقه است. بنابراین شما می توانید فیلم را در موبایل خود ریخته و بارها آن را مشاهده کنید و به صدای آن گوش دهید. پس از چند بار گوش دادن به خبر، سعی کنید آن را حفظ کنید و در نهایت تاثیر شگفت انگیز آن بر زبان انگلیسی خود را مشاهده کنید.

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

(0) نظر
برچسب ها :آموزش زبان انگلیسی - آموزش انگلیسی از طریق اخبار
آموزش انگلیسی از طریق اخبار درس 18
آموزش انگلیسی از طریق اخبار درس 18

سایت اصلی : آموزش انگلیسی از طریق اخبار


لغات مهم این بخش از خبر:

length: درازا، طول
refinement : پیراستگی، پاکی
stubby : کوتاه و پهن
lack of sensibility: کمبود احساسات
thumb wars : مانند) مچ انداختن
findings : یافته ها
financial trading : داد ستد مالی
stock traders : کارگزاران بورس
male hormone : هورمون مردانه
expose : در معرض قرار دادن
mother’s womb: رحم مادر

متن خبر را در زیر مشاهده می کنید.

Isthere meaning in the length of a finger? An eighteen ninety-three guidebook called “Modern Etiquette in Public and Private” had this to say: “Long fingers are a sign of refinement. A short stubby hand argues alack of sensibility.”

Well,long fingers might also be a sign of a good basketball player or pianist. Or maybe just a master at thumb wars. This much is sure: studies in recent years have pointed toward a number of findings.

Researchers at the University of Cambridge in England, for example, just tied finger length to success in financial trading.

Thestudy led by John Coates looked at stock traders in London. Earlier work found that male stock traders made more money on days when their level of the male hormone testosterone was higher. John Coates — himselfa former trader — wondered if, over all, men with more testosterone made more successful traders.

Individualsare exposed to testosterone while in their mother’s womb. A way to knowhow much is to compare their ring finger to their index finger. The index finger is the one next to the thumb; the ring finger is third fromthe thumb. The longer the ring finger and the shorter the index finger,the greater the testosterone exposure.


لغات مهم این بخش از خبر:

length: درازا، طول
refinement : پیراستگی، پاکی
stubby : کوتاه و پهن
lack of sensibility: کمبود احساسات
thumb wars : مانند) مچ انداختن
findings : یافته ها
financial trading : داد ستد مالی
stock traders : کارگزاران بورس
male hormone : هورمون مردانه
expose : در معرض قرار دادن
mother’s womb: رحم مادر

متن خبر را در زیر مشاهده می کنید.

Isthere meaning in the length of a finger? An eighteen ninety-three guidebook called “Modern Etiquette in Public and Private” had this to say: “Long fingers are a sign of refinement. A short stubby hand argues alack of sensibility.”

Well,long fingers might also be a sign of a good basketball player or pianist. Or maybe just a master at thumb wars. This much is sure: studies in recent years have pointed toward a number of findings.

Researchers at the University of Cambridge in England, for example, just tied finger length to success in financial trading.

Thestudy led by John Coates looked at stock traders in London. Earlier work found that male stock traders made more money on days when their level of the male hormone testosterone was higher. John Coates — himselfa former trader — wondered if, over all, men with more testosterone made more successful traders.

Individualsare exposed to testosterone while in their mother’s womb. A way to knowhow much is to compare their ring finger to their index finger. The index finger is the one next to the thumb; the ring finger is third fromthe thumb. The longer the ring finger and the shorter the index finger,the greater the testosterone exposure.

آموزش انگلیسی از طریق اخبار بخش دیگری از آموزش های سایت دوست انگلیسی است که درآن سعی شده تا تعداد زیادی از لغت های جدید انگلیسی مربوط به یک خبر، در بریده ای از یک خبر آموزش داده شوند.
از مزایای این نوع از آموزش (آموزش لغات انگلیسی از طریق اخبار) می توان به چند مورد اشاره کرد.
1- تلفظ تمام لغات را به طور صحیح می شنوید. متن خبر از بخش های خبری معتبر آمریکایی و انگلیسی انتخاب شده است وفردی که اخبار را می گوید، انگلیسی زبان است، بنابراین کلمات به شکل کاملادرست ادا می شوند.
2- متن به همراه صدا در فیلم گنجانده شده است. در این نوع آموزش لغات انگلیسی از طریق اخبار، در فیلم، متن به همراه صدا گنجانده شده است. بنابراین وقتی که صدای گوینده را می شنوید، متن خبر را نیز می توانید بخوانید و از این طریق تلفظ صحیح کلمات جدید را فرا بگیرید.
3- لغات مهم با رنگ دیگری نسبت به کل متن خبر متمایز شده اند. در فیلمی که مشاهده می کنید، لغات جدید و مهم برای شمابا رنگ دیگری مشخص شده اند. بنابراین با تاکید بر این لغات و شنیدن چند باره خبر شما می توانید لغات انگلیسی جدید را در متن آموزش ببینید و خیلی سریعتر آنها را حفظ کنید.
4- همچنین این نکته نیز حائز اهمیت است که، هر تکه فیلم کمتر از یک دقیقه است. بنابراین شما می توانید فیلم را در موبایل خود ریخته و بارها آن را مشاهده کنید و به صدای آن گوش دهید. پس از چند بار گوش دادن به خبر، سعی کنید آن را حفظ کنید و در نهایت تاثیر شگفت انگیز آن بر زبان انگلیسی خود را مشاهده کنید.

آموزش آنلاین زبان انگلیسی


(0) نظر
برچسب ها :آموزش انگلیسی از طریق اخبار - آموزش زبان انگلیسی - لغات انگلیسی با ترجمه
آموزش انگلیسی از طریق اخبار درس 19

آموزش انگلیسی از طریق اخبار درس 19

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

لغات مهم این بخش از خبر:

turn: تبدیل شدن به، تغییر پیدا کردن
common : رایج
estimated : تخمین زده شده
unpleasant effects : اثرات ناخوشایند
lightheaded : گیج و منگ
burning sensation : سوزش ادرار
shortness of breath : تنگی نفس
genetic : ژنتیک
deficiency : کمبود، نقص
warn : هشدار دادن
cancer of the esophagus : سرطان مری

متن خبر را در زیر مشاهده می کنید.

A question from Taiwan: Chung Li wants to know why his face turns red when he drinks alcohol.
This effect called facial flushing is a common reaction to alcohol amongEast Asians. It affects an estimated thirty -six percent of Japanese, Chinese and Koreans. The reaction is also known as “Asian flush” or “Asian glow.”
For many, even a small amount of alcohol can cause unpleasant effects. Most commonly, their face, neck and sometimes their whole body turns red. People might also feel lightheaded and sick to their stomach. They might experience a burning sensation, increased heart rate, shortness ofbreath and headaches.
The cause is a genetic difference that they are born with called an ALDH2 deficiency. It prevents their bodies from processing alcohol the way other people do.
But the effects might be more serious than just a red face. Researchers warn of a link between this condition and an increased risk of cancer ofthe esophagus from drinking alcohol. A new report appeared in March in the journal PLoS Medicine, published by the Public Library of Science.

(0) نظر
برچسب ها :آموزش انگلیسی از طریق اخبار - لغات انگليسي با ترجمه - آموزش زبان انگلیسی
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
هفته اول خرداد 1397 هفته اول شهریور 1396 هفته اول خرداد 1396 هفته چهارم آبان 1395 هفته اول مرداد 1395 هفته چهارم تیر 1395 هفته اول اردیبهشت 1395 هفته دوم مهر 1394 هفته اول شهریور 1394 هفته سوم مرداد 1394 هفته اول مرداد 1394 هفته چهارم خرداد 1394 هفته سوم خرداد 1394 هفته دوم خرداد 1394 هفته اول خرداد 1394 هفته چهارم اردیبهشت 1394 هفته اول اردیبهشت 1394 هفته چهارم فروردین 1394 هفته دوم فروردین 1394 هفته دوم اسفند 1393 هفته دوم فروردین 1393 هفته اول فروردین 1393 هفته سوم اسفند 1392 هفته دوم اسفند 1392 هفته اول اسفند 1392
موضوعات
لوازم خانگی (6) بخارشوي (6) آموزش انگلیسی از طریق اخبار (5) بخارشور (3) لوازم خانگی حراج لوازم خانگی (3) 35 (3) آیلتس (3) 31 (2) 27 (2) 29 (2) 30 (2) 22 (2) 21 (2) نمایشگاه لوازم خانگی (2) نمایشگاه بین المللی (2) زبان انگلیسی (2) لوازم خانگی، حراج لوازم خانگی، بهترین قیمت لوازم خانگی (2) لوازم خانگی اخبار لوازم خانگی (2) بخارشوی (2) اخبار لوازم خانگی (2) بازار لوازم خانگی (2) آینده لوازم خانگی (2) 32 (2) طراحی لباس المپیک (1) 25 (1) 34 (1) 33 (1) مواد غذایی (1) خرما (1) خرما و خواص آن (1) نامه به زبان چینی (1) کشور چین (1) 11 (1) تجارت با کشور چین (1) تجارت با چین (1) بازرگانی (1) نوشتن (1) لغات مهم و کلیدی برای امتحان های آیلتس و تافل (1) IELTS (1) آموزش لغات آیلتس و تافل (1) 10 (1) 8 (1) استراتژیست (1) Strategy (1) غذا و سرگرمی (1) فواید سیر (1) خواص سیر (1) سیر (1) بهترین یخچال ها (1) یخچال های آینده (1) یخچال فریزر (1) رهبران آخر غذا میخورند (1) مدیریت محتوا (1) تفکر استراتژیک (1) رهبری (1) غذاساز (1) اینترنت اشیا (1) یخچال (1) نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی (1) كالاهاي گروه 10 (1) 6 (1) 5 (1) 4 (1) اتو بخار (1) 37 (1) 28 (1) 24 (1) 26 (1) 38 (1) ظریف (1) 36 (1) آموزش انگلیسی (1) قهوه جوش (1) آموزش انگلیسی از طریق اخبار آموزش انگلیسی (1) 23 (1) 20 (1) 9 (1) بدون موضوع (70)
صفحه ها
فیدها
مد و لباس
14 نکته مربوط به لباس که هر دختری باید بداند چطور همیشه تیپ و ظاهر خوشتیپ داشته باشم؟
استراتژی بازاریابی
استراتژی، بازاریابی و فروش برایان تریسی و قوانین 20, 80 و 30, 70 تلویزیون نگاه نمی کنم چون به خودم احترام می گذارم!
دانلود کتاب
دانلود رایگان کتاب های معروف دنیا
دکوراسیون منزل
انواع آباژور
لوازم بهداشتی و آرایشی
معرفی پوشک مولفیکس Molfix آموزش های بچه داری جوراب توری با کفش پاشنه بلند اطلاعات مربوط به لوازم آرایشی و بهداشتی به انگلیسی 3 نکته فشن برای لباس پوشیدن
مواد غذایی
خرما و خواص آن خرمای شاهانی فواید خرما برای پوست و مو
روغن موتور
روغن موتور روغن موتور چیست؟
آموزش انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی از طریق اخبار تمرین مهارت شنیداری Listening آموزش لغات آکادمیک انگلیسی دوست انگلیسی تجاری و بازرگانی نمونه نامه انگلیسی درخواست سمپل و نمونه کالا قبل از خرید نمونه نامه های تجاری به زبان انگلیسی ساخت وب سایت انگلیسی تجاری جهت صادرات و واردات
لوازم شخصی
لیزر خانگی موهای زاید تریا ۴X
فروش لوازم خانگی
نکات مهم انتخاب و خرید مدل های مختلف آباژورها فروش لوازم خانگی بخارشوی بهترین پلوپز قهوه جوش آسیاب قهوه کتری برقی تخم مرغ پز لوازم خانگی فیشر لوازم آرایشی سینبو سشوار اتو و حالت دهنده مو ماشین ریش تراش و اصلاح موی صورت چای ساز میوه خشک کن جارو برقی اتو بخار چرخ گوشت همزن مخلوط کن و آسیاب غذاساز قهوه ساز آب میوه گیری آب مرکبات گیر سرخ کن لوازم خانگی ریچموند لوازم خانگی سینبو لوازم آشپزخانه لوازم خانگی برقی فروشگاه لوازم خانگی آموزشی لوازم خانگی راهنمای خرید بهترین اتو بخار لیزر خانگی موهای زاید تریا ۴X آباژور
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 67107
تعداد نوشته ها : 100
تعداد نظرات : 0
X