بخارشوي
ويژگي هاي بخارشوي ها

ويژگي هاي بخارشوي ها

معرفي ويژگي هاي قابل توجه بخارشوي و هشدارهاي لازم در مورد استفاده از انواع بخارشوي و راهنمايي در مورد توانايي هاي بخارشوي

برخي ويژگي هاي بخارشوي ها به قرار زير هستند:

· ظرفيت مخزن: اگر مخزن بخارشوي بزرگتر و سنگينتر باشد، آب درون مخزن آن ديرتر گرم مي شود.  هرچه ظرفيت دستگاه بالاتر باشد قيمت آن نيز بيشتر خواهد بود. البته ظرفيت بالاتر سبب مي شود آب داخل دستگاه و در نتيجه بخار خروجي ديرتر تمام شده و دفعات پر كردن مخزن و زمان منتظر ماندن براي آماده به كار شدن مجدد دستگاه نيز كمتر شود.

· نشانگر آماده به كار بودن بخارشوي: گرم بودن آب و آمادگي براي كار با بخار را نشان مي دهد.

· دسته قابل تنظيم: براي تنظيم ارتفاع لوله مورد استفاده قرار گرفته تا بتوان حتي پايين ترين سطوح را بدون نياز به خم شدن تميز نمود.

· كنترل ميزان بخار: براي تنظيم شدت بخار خروجي به كار مي رود.

· تنوع لوازم جانبي: در مدل هاي پرقابليت تر و گران تر بخارشوي ها انواع برس هاي مخصوص سطوح مختلف، حتي ويژه زدودن دوده از سطوح تعبيه شده است.

· مخازن جداگانه آب تميز و كثيف: در بعضي بخارشوي ها دو مخزن مجزا براي ذخيره آب تميز و كثيف وجود دارد. اين دستگاه ها به ويژه براي شستشوي فرش بسيار مناسب اند

برخي هشدارهاي مهم در زمينه استفاده از بخارشوي ها:

· هنگامي كه بخار شوي به برق متصل مي باشد آن را بدون نظارت رها نكنيد و از آن دور نشويد.

· در هنگام تميز كردن دستگاه و يا پر كردن مخزن آن هميشه دستگاه را خاموش كرده و آن را از برق بكشيد.

· از استفاده كردن از دستگاه بخارشويي كه خراب است و يا نقص فني دارد جداً خودداري فرماييد. براي جلوگيري از هر ريسكي تمامي مشكلات (حتي تعويض سيم و يا دوشاخه) و آسيب هاي دستگاه بايد تنها توسط مراكز خدماتي يا تكنسين‌هاي مجاز رفع شوند.

· در حين استفاده از بخارشوي به بخشهاي داغ آن دست نزنيد. جهت تعويض ضمائم آن اجازه دهيد تا اجزا خنك شوند.

· در حين استفاده از بخارشوي درپوش ايمني را هرگز باز نكنيد.

· قبل از اينكه درپوش را باز كنيد اين مراحل را دنبال نماييد: اول توسط دكمه روشن خاموش بخارشوي را خاموش كنيد. سپس به وسيله دكمه دستگاه بگذاريد تا فشار بخار خارج شود. پس از آن به آرامي شروع به باز كردن درپوش كنيد، چند ثانيه صبر كرده و سپس آن را به طور كامل باز نماييد.

منبع: دفترچه راهنماي بخارشوي فيشر

(0) نظر
برچسب ها :
ویژگی های بخارشوی ها

ویژگی های بخارشوی ها

ویژگی های بخارشوی ها

معرفی ویژگی های قابل توجه بخارشوی و هشدارهای لازم در مورد استفاده از انواع بخارشوی و راهنمایی در مورد توانایی های بخارشوی

برخی ویژگی های بخارشوی ها به قرار زیر هستند:

· ظرفیت مخزن: اگر مخزن بخارشوی بزرگتر و سنگینتر باشد، آب درون مخزن آن دیرتر گرم می شود.  هرچه ظرفیت دستگاه بالاتر باشد قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود. البته ظرفیت بالاتر سبب می شود آب داخل دستگاه و در نتیجه بخار خروجی دیرتر تمام شده و دفعات پر کردن مخزن و زمان منتظر ماندن برای آماده به کار شدن مجدد دستگاه نیز کمتر شود.

· نشانگر آماده به کار بودن بخارشوی: گرم بودن آب و آمادگی برای کار با بخار را نشان می دهد.

· دسته قابل تنظیم: برای تنظیم ارتفاع لوله مورد استفاده قرار گرفته تا بتوان حتی پایین ترین سطوح را بدون نیاز به خم شدن تمیز نمود.

· کنترل میزان بخار: برای تنظیم شدت بخار خروجی به کار می رود.

· تنوع لوازم جانبی: در مدل های پرقابلیت تر و گران تر بخارشوی ها انواع برس های مخصوص سطوح مختلف، حتی ویژه زدودن دوده از سطوح تعبیه شده است.

· مخازن جداگانه آب تمیز و کثیف: در بعضی بخارشوی ها دو مخزن مجزا برای ذخیره آب تمیز و کثیف وجود دارد. این دستگاه ها به ویژه برای شستشوی فرش بسیار مناسب اند

برخی هشدارهای مهم در زمینه استفاده از بخارشوی ها:

· هنگامی که بخار شوی به برق متصل می باشد آن را بدون نظارت رها نکنید و از آن دور نشوید.

· در هنگام تمیز کردن دستگاه و یا پر کردن مخزن آن همیشه دستگاه را خاموش کرده و آن را از برق بکشید.

· از استفاده کردن از دستگاه بخارشویی که خراب است و یا نقص فنی دارد جداً خودداری فرمایید. برای جلوگیری از هر ریسکی تمامی مشکلات (حتی تعویض سیم و یا دوشاخه) و آسیب های دستگاه باید تنها توسط مراکز خدماتی یا تکنسین‌های مجاز رفع شوند.

· در حین استفاده از بخارشوی به بخشهای داغ آن دست نزنید. جهت تعویض ضمائم آن اجازه دهید تا اجزا خنک شوند.

· در حین استفاده از بخارشوی درپوش ایمنی را هرگز باز نکنید.

· قبل از اینکه درپوش را باز کنید این مراحل را دنبال نمایید: اول توسط دکمه روشن خاموش بخارشوی را خاموش کنید. سپس به وسیله دکمه دستگاه بگذارید تا فشار بخار خارج شود. پس از آن به آرامی شروع به باز کردن درپوش کنید، چند ثانیه صبر کرده و سپس آن را به طور کامل باز نمایید.

منبع: دفترچه راهنمای بخارشوی فیشر


منبع : http://fisher-co.rzb.ir
(0) نظر
برچسب ها :
ویژگی های بخارشوی ها

ویژگی های بخارشوی ها

ویژگی های بخارشوی ها

معرفی ویژگی های قابل توجه بخارشوی و هشدارهای لازم در مورد استفاده از انواع بخارشوی و راهنمایی در مورد توانایی های بخارشوی

برخی ویژگی های بخارشوی ها به قرار زیر هستند:

· ظرفیت مخزن: اگر مخزن بخارشوی بزرگتر و سنگینتر باشد، آب درون مخزن آن دیرتر گرم می شود.  هرچه ظرفیت دستگاه بالاتر باشد قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود. البته ظرفیت بالاتر سبب می شود آب داخل دستگاه و در نتیجه بخار خروجی دیرتر تمام شده و دفعات پر کردن مخزن و زمان منتظر ماندن برای آماده به کار شدن مجدد دستگاه نیز کمتر شود.

· نشانگر آماده به کار بودن بخارشوی: گرم بودن آب و آمادگی برای کار با بخار را نشان می دهد.

· دسته قابل تنظیم: برای تنظیم ارتفاع لوله مورد استفاده قرار گرفته تا بتوان حتی پایین ترین سطوح را بدون نیاز به خم شدن تمیز نمود.

· کنترل میزان بخار: برای تنظیم شدت بخار خروجی به کار می رود.

· تنوع لوازم جانبی: در مدل های پرقابلیت تر و گران تر بخارشوی ها انواع برس های مخصوص سطوح مختلف، حتی ویژه زدودن دوده از سطوح تعبیه شده است.

· مخازن جداگانه آب تمیز و کثیف: در بعضی بخارشوی ها دو مخزن مجزا برای ذخیره آب تمیز و کثیف وجود دارد. این دستگاه ها به ویژه برای شستشوی فرش بسیار مناسب اند

برخی هشدارهای مهم در زمینه استفاده از بخارشوی ها:

· هنگامی که بخار شوی به برق متصل می باشد آن را بدون نظارت رها نکنید و از آن دور نشوید.

· در هنگام تمیز کردن دستگاه و یا پر کردن مخزن آن همیشه دستگاه را خاموش کرده و آن را از برق بکشید.

· از استفاده کردن از دستگاه بخارشویی که خراب است و یا نقص فنی دارد جداً خودداری فرمایید. برای جلوگیری از هر ریسکی تمامی مشکلات (حتی تعویض سیم و یا دوشاخه) و آسیب های دستگاه باید تنها توسط مراکز خدماتی یا تکنسین‌های مجاز رفع شوند.

· در حین استفاده از بخارشوی به بخشهای داغ آن دست نزنید. جهت تعویض ضمائم آن اجازه دهید تا اجزا خنک شوند.

· در حین استفاده از بخارشوی درپوش ایمنی را هرگز باز نکنید.

· قبل از اینکه درپوش را باز کنید این مراحل را دنبال نمایید: اول توسط دکمه روشن خاموش بخارشوی را خاموش کنید. سپس به وسیله دکمه دستگاه بگذارید تا فشار بخار خارج شود. پس از آن به آرامی شروع به باز کردن درپوش کنید، چند ثانیه صبر کرده و سپس آن را به طور کامل باز نمایید.

منبع: دفترچه راهنمای بخارشوی فیشر


منبع : http://fisher-co.rzb.ir
(0) نظر
برچسب ها :
ویژگی های بخارشوی ها

ویژگی های بخارشوی ها

ویژگی های بخارشوی ها

معرفی ویژگی های قابل توجه بخارشوی و هشدارهای لازم در مورد استفاده از انواع بخارشوی و راهنمایی در مورد توانایی های بخارشوی

برخی ویژگی های بخارشوی ها به قرار زیر هستند:

· ظرفیت مخزن: اگر مخزن بخارشوی بزرگتر و سنگینتر باشد، آب درون مخزن آن دیرتر گرم می شود.  هرچه ظرفیت دستگاه بالاتر باشد قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود. البته ظرفیت بالاتر سبب می شود آب داخل دستگاه و در نتیجه بخار خروجی دیرتر تمام شده و دفعات پر کردن مخزن و زمان منتظر ماندن برای آماده به کار شدن مجدد دستگاه نیز کمتر شود.

· نشانگر آماده به کار بودن بخارشوی: گرم بودن آب و آمادگی برای کار با بخار را نشان می دهد.

· دسته قابل تنظیم: برای تنظیم ارتفاع لوله مورد استفاده قرار گرفته تا بتوان حتی پایین ترین سطوح را بدون نیاز به خم شدن تمیز نمود.

· کنترل میزان بخار: برای تنظیم شدت بخار خروجی به کار می رود.

· تنوع لوازم جانبی: در مدل های پرقابلیت تر و گران تر بخارشوی ها انواع برس های مخصوص سطوح مختلف، حتی ویژه زدودن دوده از سطوح تعبیه شده است.

· مخازن جداگانه آب تمیز و کثیف: در بعضی بخارشوی ها دو مخزن مجزا برای ذخیره آب تمیز و کثیف وجود دارد. این دستگاه ها به ویژه برای شستشوی فرش بسیار مناسب اند

برخی هشدارهای مهم در زمینه استفاده از بخارشوی ها:

· هنگامی که بخار شوی به برق متصل می باشد آن را بدون نظارت رها نکنید و از آن دور نشوید.

· در هنگام تمیز کردن دستگاه و یا پر کردن مخزن آن همیشه دستگاه را خاموش کرده و آن را از برق بکشید.

· از استفاده کردن از دستگاه بخارشویی که خراب است و یا نقص فنی دارد جداً خودداری فرمایید. برای جلوگیری از هر ریسکی تمامی مشکلات (حتی تعویض سیم و یا دوشاخه) و آسیب های دستگاه باید تنها توسط مراکز خدماتی یا تکنسین‌های مجاز رفع شوند.

· در حین استفاده از بخارشوی به بخشهای داغ آن دست نزنید. جهت تعویض ضمائم آن اجازه دهید تا اجزا خنک شوند.

· در حین استفاده از بخارشوی درپوش ایمنی را هرگز باز نکنید.

· قبل از اینکه درپوش را باز کنید این مراحل را دنبال نمایید: اول توسط دکمه روشن خاموش بخارشوی را خاموش کنید. سپس به وسیله دکمه دستگاه بگذارید تا فشار بخار خارج شود. پس از آن به آرامی شروع به باز کردن درپوش کنید، چند ثانیه صبر کرده و سپس آن را به طور کامل باز نمایید.

منبع: دفترچه راهنمای بخارشوی فیشر


منبع : http://fisher-co.rzb.ir
(0) نظر
برچسب ها :
ویژگی های بخارشوی ها

ویژگی های بخارشوی ها

ویژگی های بخارشوی ها

معرفی ویژگی های قابل توجه بخارشوی و هشدارهای لازم در مورد استفاده از انواع بخارشوی و راهنمایی در مورد توانایی های بخارشوی

برخی ویژگی های بخارشوی ها به قرار زیر هستند:

· ظرفیت مخزن: اگر مخزن بخارشوی بزرگتر و سنگینتر باشد، آب درون مخزن آن دیرتر گرم می شود.  هرچه ظرفیت دستگاه بالاتر باشد قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود. البته ظرفیت بالاتر سبب می شود آب داخل دستگاه و در نتیجه بخار خروجی دیرتر تمام شده و دفعات پر کردن مخزن و زمان منتظر ماندن برای آماده به کار شدن مجدد دستگاه نیز کمتر شود.

· نشانگر آماده به کار بودن بخارشوی: گرم بودن آب و آمادگی برای کار با بخار را نشان می دهد.

· دسته قابل تنظیم: برای تنظیم ارتفاع لوله مورد استفاده قرار گرفته تا بتوان حتی پایین ترین سطوح را بدون نیاز به خم شدن تمیز نمود.

· کنترل میزان بخار: برای تنظیم شدت بخار خروجی به کار می رود.

· تنوع لوازم جانبی: در مدل های پرقابلیت تر و گران تر بخارشوی ها انواع برس های مخصوص سطوح مختلف، حتی ویژه زدودن دوده از سطوح تعبیه شده است.

· مخازن جداگانه آب تمیز و کثیف: در بعضی بخارشوی ها دو مخزن مجزا برای ذخیره آب تمیز و کثیف وجود دارد. این دستگاه ها به ویژه برای شستشوی فرش بسیار مناسب اند

برخی هشدارهای مهم در زمینه استفاده از بخارشوی ها:

· هنگامی که بخار شوی به برق متصل می باشد آن را بدون نظارت رها نکنید و از آن دور نشوید.

· در هنگام تمیز کردن دستگاه و یا پر کردن مخزن آن همیشه دستگاه را خاموش کرده و آن را از برق بکشید.

· از استفاده کردن از دستگاه بخارشویی که خراب است و یا نقص فنی دارد جداً خودداری فرمایید. برای جلوگیری از هر ریسکی تمامی مشکلات (حتی تعویض سیم و یا دوشاخه) و آسیب های دستگاه باید تنها توسط مراکز خدماتی یا تکنسین‌های مجاز رفع شوند.

· در حین استفاده از بخارشوی به بخشهای داغ آن دست نزنید. جهت تعویض ضمائم آن اجازه دهید تا اجزا خنک شوند.

· در حین استفاده از بخارشوی درپوش ایمنی را هرگز باز نکنید.

· قبل از اینکه درپوش را باز کنید این مراحل را دنبال نمایید: اول توسط دکمه روشن خاموش بخارشوی را خاموش کنید. سپس به وسیله دکمه دستگاه بگذارید تا فشار بخار خارج شود. پس از آن به آرامی شروع به باز کردن درپوش کنید، چند ثانیه صبر کرده و سپس آن را به طور کامل باز نمایید.

منبع: دفترچه راهنمای بخارشوی فیشر


منبع : http://fisher-co.rozblog.com
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
هفته اول خرداد 1397 هفته اول شهریور 1396 هفته اول خرداد 1396 هفته چهارم آبان 1395 هفته اول مرداد 1395 هفته چهارم تیر 1395 هفته اول اردیبهشت 1395 هفته دوم مهر 1394 هفته اول شهریور 1394 هفته سوم مرداد 1394 هفته اول مرداد 1394 هفته چهارم خرداد 1394 هفته سوم خرداد 1394 هفته دوم خرداد 1394 هفته اول خرداد 1394 هفته چهارم اردیبهشت 1394 هفته اول اردیبهشت 1394 هفته چهارم فروردین 1394 هفته دوم فروردین 1394 هفته دوم اسفند 1393 هفته دوم فروردین 1393 هفته اول فروردین 1393 هفته سوم اسفند 1392 هفته دوم اسفند 1392 هفته اول اسفند 1392
موضوعات
لوازم خانگی (6) بخارشوي (6) آموزش انگلیسی از طریق اخبار (5) بخارشور (3) لوازم خانگی حراج لوازم خانگی (3) 35 (3) آیلتس (3) 31 (2) 27 (2) 29 (2) 30 (2) 22 (2) 21 (2) نمایشگاه لوازم خانگی (2) نمایشگاه بین المللی (2) زبان انگلیسی (2) لوازم خانگی، حراج لوازم خانگی، بهترین قیمت لوازم خانگی (2) لوازم خانگی اخبار لوازم خانگی (2) بخارشوی (2) اخبار لوازم خانگی (2) بازار لوازم خانگی (2) آینده لوازم خانگی (2) 32 (2) طراحی لباس المپیک (1) 25 (1) 34 (1) 33 (1) مواد غذایی (1) خرما (1) خرما و خواص آن (1) نامه به زبان چینی (1) کشور چین (1) 11 (1) تجارت با کشور چین (1) تجارت با چین (1) بازرگانی (1) نوشتن (1) لغات مهم و کلیدی برای امتحان های آیلتس و تافل (1) IELTS (1) آموزش لغات آیلتس و تافل (1) 10 (1) 8 (1) استراتژیست (1) Strategy (1) غذا و سرگرمی (1) فواید سیر (1) خواص سیر (1) سیر (1) بهترین یخچال ها (1) یخچال های آینده (1) یخچال فریزر (1) رهبران آخر غذا میخورند (1) مدیریت محتوا (1) تفکر استراتژیک (1) رهبری (1) غذاساز (1) اینترنت اشیا (1) یخچال (1) نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی (1) كالاهاي گروه 10 (1) 6 (1) 5 (1) 4 (1) اتو بخار (1) 37 (1) 28 (1) 24 (1) 26 (1) 38 (1) ظریف (1) 36 (1) آموزش انگلیسی (1) قهوه جوش (1) آموزش انگلیسی از طریق اخبار آموزش انگلیسی (1) 23 (1) 20 (1) 9 (1) بدون موضوع (70)
صفحه ها
فیدها
مد و لباس
14 نکته مربوط به لباس که هر دختری باید بداند چطور همیشه تیپ و ظاهر خوشتیپ داشته باشم؟
استراتژی بازاریابی
استراتژی، بازاریابی و فروش برایان تریسی و قوانین 20, 80 و 30, 70 تلویزیون نگاه نمی کنم چون به خودم احترام می گذارم!
دانلود کتاب
دانلود رایگان کتاب های معروف دنیا
دکوراسیون منزل
انواع آباژور
لوازم بهداشتی و آرایشی
معرفی پوشک مولفیکس Molfix آموزش های بچه داری جوراب توری با کفش پاشنه بلند اطلاعات مربوط به لوازم آرایشی و بهداشتی به انگلیسی 3 نکته فشن برای لباس پوشیدن
مواد غذایی
خرما و خواص آن خرمای شاهانی فواید خرما برای پوست و مو
روغن موتور
روغن موتور روغن موتور چیست؟
آموزش انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی از طریق اخبار تمرین مهارت شنیداری Listening آموزش لغات آکادمیک انگلیسی دوست انگلیسی تجاری و بازرگانی نمونه نامه انگلیسی درخواست سمپل و نمونه کالا قبل از خرید نمونه نامه های تجاری به زبان انگلیسی ساخت وب سایت انگلیسی تجاری جهت صادرات و واردات
لوازم شخصی
لیزر خانگی موهای زاید تریا ۴X
فروش لوازم خانگی
نکات مهم انتخاب و خرید مدل های مختلف آباژورها فروش لوازم خانگی بخارشوی بهترین پلوپز قهوه جوش آسیاب قهوه کتری برقی تخم مرغ پز لوازم خانگی فیشر لوازم آرایشی سینبو سشوار اتو و حالت دهنده مو ماشین ریش تراش و اصلاح موی صورت چای ساز میوه خشک کن جارو برقی اتو بخار چرخ گوشت همزن مخلوط کن و آسیاب غذاساز قهوه ساز آب میوه گیری آب مرکبات گیر سرخ کن لوازم خانگی ریچموند لوازم خانگی سینبو لوازم آشپزخانه لوازم خانگی برقی فروشگاه لوازم خانگی آموزشی لوازم خانگی راهنمای خرید بهترین اتو بخار لیزر خانگی موهای زاید تریا ۴X آباژور
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 67067
تعداد نوشته ها : 100
تعداد نظرات : 0
X